هیندمن

حراج های گذشته

هنر معاصر و مدرن
شیکاگو
25 اردیبهشت 1393
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0
هنر معاصر و مدرن
شیکاگو
3 مهر 1392
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $97,500
هنر معاصر و مدرن
شیکاگو
25 اردیبهشت 1390
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $7,930
38A
شیکاگو
4 مهر 1385
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $6,000