میلون و اسوسیز

حراج های گذشته

نقاشی شرقی
15 آبان 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €910
1,051 دلار آمریکا
هنر معاصر و مدرن خاورمیانه - آفریقای شمالی، خاورمیانه و هند
26 خرداد 1400
19 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
23 فروخته شده
در بازه برآوردها
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
61
فروخته نشده
مجموع فروش ها €448,935
547,148 دلار آمریکا