میلون و اسوسیز

حراج های گذشته

حراج هنر معاصر
30 تیر 1401
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €45,000
45,918 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه
14 تیر 1401
14 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
27 فروخته شده
در بازه برآوردها
3 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
39
فروخته نشده
مجموع فروش ها €438,170
461,232 دلار آمریکا