میلون و اسوسیز

حراج های پیش رو

هنر مدرن و معاصر خاورمیانه
14 تیر 1401
€480,500
505,789 دلار آمریکا
- €663,900
698,842 دلار آمریکا

برآورد فروش

حراج های گذشته

هنر پساجنگ و معاصر
6 تیر 1401
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €2,200
2,316 دلار آمریکا
فروش عکس "مجموعه‌ها و پیشنهادها"
31 خرداد 1401
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا