میلون و اسوسیز

مقایسه
حراج های گذشته

هنر مدرن و معاصر
3 خرداد 1402
16 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
20 فروخته شده
در بازه برآوردها
5 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
33
فروخته نشده
مجموع فروش ها €402,400
432,688 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه بخش دوم آنلاین
29 آذر 1401
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
5
فروخته نشده
مجموع فروش ها €2,800
2,975 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه بخش اول
28 آذر 1401
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
9 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
9
فروخته نشده
مجموع فروش ها €189,000
200,573 دلار آمریکا
حراج هنر معاصر
30 تیر 1401
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €45,000
45,825 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه
14 تیر 1401
14 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
27 فروخته شده
در بازه برآوردها
3 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
39
فروخته نشده
مجموع فروش ها €438,170
459,924 دلار آمریکا
هنر پساجنگ و معاصر
6 تیر 1401
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €2,200
2,309 دلار آمریکا
فروش عکس "مجموعه‌ها و پیشنهادها"
31 خرداد 1401
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
هنر پساجنگ و معاصر
23 اسفند 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €40,000
43,778 دلار آمریکا
تخصص هنر معاصر و مدرن فروش پوسترهای مجموعه
21 بهمن 1400
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر از خاورمیانه و شمال آفریقا
25 آذر 1400
11 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
20 فروخته شده
در بازه برآوردها
8 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
5
فروخته نشده
مجموع فروش ها €223,270
251,345 دلار آمریکا