میلون و اسوسیز

حراج های گذشته

حراج هنر معاصر
30 تیر 1401
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €45,000
45,918 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه
14 تیر 1401
14 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
27 فروخته شده
در بازه برآوردها
3 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
39
فروخته نشده
مجموع فروش ها €438,170
461,232 دلار آمریکا
هنر پساجنگ و معاصر
6 تیر 1401
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €2,200
2,316 دلار آمریکا
فروش عکس "مجموعه‌ها و پیشنهادها"
31 خرداد 1401
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
تخصص هنر معاصر و مدرن فروش پوسترهای مجموعه
21 بهمن 1400
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر از خاورمیانه و شمال آفریقا
25 آذر 1400
11 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
20 فروخته شده
در بازه برآوردها
8 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
4
فروخته نشده
مجموع فروش ها €223,270
251,685 دلار آمریکا
نقاشی شرقی
15 آبان 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €910
1,051 دلار آمریکا
هنر معاصر و مدرن خاورمیانه - آفریقای شمالی، خاورمیانه و هند
26 خرداد 1400
19 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
23 فروخته شده
در بازه برآوردها
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
61
فروخته نشده
مجموع فروش ها €448,935
547,148 دلار آمریکا
POST WAR & CONTEMPORARY ART
12 آذر 1399
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
3
فروخته نشده
مجموع فروش ها €40,300
48,554 دلار آمریکا
فضای داخلی و شخصیت‌های آپارتمان شهر
27 شهریور 1399
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €153,403
181,392 دلار آمریکا