میلون و اسوسیز

حراج های گذشته

نقاشی شرقی
15 آبان 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €910
1,051 دلار آمریکا
هنر معاصر و مدرن خاورمیانه - آفریقای شمالی، خاورمیانه و هند
26 خرداد 1400
19 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
23 فروخته شده
در بازه برآوردها
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
61
فروخته نشده
مجموع فروش ها €448,935
547,148 دلار آمریکا
POST WAR & CONTEMPORARY ART
12 آذر 1399
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
4
فروخته نشده
مجموع فروش ها €40,300
48,554 دلار آمریکا
فضای داخلی و شخصیت‌های آپارتمان شهر
27 شهریور 1399
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €153,403
181,392 دلار آمریکا
حراج تابستانه آنلاین آنلاین
17 شهریور 1399
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
ARCHEOLOGY - ORIENTALISM - ORIENTAL ARTS
31 تیر 1399
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
ORIENTAL ARTS & ORIENTALISM - PRESTIGE
11 آذر 1398
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €1,400
1,550 دلار آمریکا
هنر معاصر و پساجنگ
1 آذر 1398
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
هنر شرقی و شرق‌شناسانه
27 خرداد 1398
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €1,955
2,194 دلار آمریکا
SALE AT 11 AM AND 2 PM: TRAVEL BOOK
15 تیر 1397
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا