پیگه، هتل دِ وانت ژنو

حراج های گذشته

هنر مدرن و معاصر
31 شهریور 1400
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها Fr.0
0 دلار آمریکا
هنر قرن بیستم - آنلاین آنلاین
29 شهریور 1400
3 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها Fr.8,900
9,617 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر آنلاین
27 اسفند 1399
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها Fr.0
0 دلار آمریکا
نقاشی‌ها
5 مهر 1396
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها Fr.2,500
2,577 دلار آمریکا
نقاشی‌های مدرن و معاصر
27 خرداد 1394
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها Fr.1,100
1,196 دلار آمریکا