اس. وی. وی. بِرارد-پرون

لیون | فرانسه
حراج های گذشته

نقاشی مدرن و معاصر - مجسمه‌ها
7 اردیبهشت 1401
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
طراحی‌های معاصر و مدرن
24 فروردین 1392
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €450
592 دلار آمریکا