آثار هنری (20)


آرت چارت | VENUS از Ghazel
VENUS
Ghazel
-
2 آبان 1388
فروخته نشده
آرت چارت | رویا از ابراهیم صاحب اختیاری
رویا
ابراهیم صاحب اختیاری
16.667%
8 خرداد 1394
قیمت فروش 100,000,000﷼
3,003 دلار آمریکا
آرت چارت | برکه از ابراهیم صاحب اختیاری
برکه
ابراهیم صاحب اختیاری
2.857%
3 دی 1395
قیمت فروش 170,000,000﷼
4,239 دلار آمریکا
آرت چارت | بدون عنوان از ابراهیم فرجی
بدون عنوان
ابراهیم فرجی
220%
14 تیر 1398
قیمت فروش 1,600,000,000﷼
12,167 دلار آمریکا
آرت چارت | دهکده‌ای در نزدیکی فلورانس ایتالیا از ابوالحسن صدیقی
دهکده‌ای در نزدیکی فلورانس ایتالیا
ابوالحسن صدیقی
23.333%
8 خرداد 1394
قیمت فروش 460,000,000﷼
13,814 دلار آمریکا
آرت چارت | دهکده‌ای در کنار رود سن، پاریس (پونت آون) از ابوالحسن صدیقی
دهکده‌ای در کنار رود سن، پاریس (پونت آون)
ابوالحسن صدیقی
20%
7 خرداد 1395
قیمت فروش 600,000,000﷼
17,271 دلار آمریکا
آرت چارت | بدون عنوان از ابوالقاسم سعیدی
بدون عنوان
ابوالقاسم سعیدی
21.429%
14 تیر 1398
قیمت فروش 1,700,000,000﷼
12,928 دلار آمریکا
آرت چارت | طبیعت بی‌جان با میوه‌ها از ابوالقاسم سعیدی
طبیعت بی‌جان با میوه‌ها
ابوالقاسم سعیدی
12%
8 تیر 1397
قیمت فروش 1,400,000,000﷼
16,471 دلار آمریکا
آرت چارت | بدون عنوان از ابوالقاسم سعیدی
بدون عنوان
ابوالقاسم سعیدی
12%
16 تیر 1396
قیمت فروش 2,200,000,000﷼
58,078 دلار آمریکا
آرت چارت | بدون عنوان از ابوالقاسم سعیدی
بدون عنوان
ابوالقاسم سعیدی
71.429%
7 خرداد 1395
قیمت فروش 3,000,000,000﷼
86,356 دلار آمریکا
آرت چارت | بدون عنوان از ابوالقاسم سعیدی
بدون عنوان
ابوالقاسم سعیدی
114.286%
8 خرداد 1394
قیمت فروش 3,000,000,000﷼
90,090 دلار آمریکا
آرت چارت | بدون عنوان از ابوالقاسم سعیدی
بدون عنوان
ابوالقاسم سعیدی
24.706%
8 تیر 1397
قیمت فروش 3,200,000,000﷼
37,647 دلار آمریکا
آرت چارت | بدون عنوان از ابوالقاسم سعیدی
بدون عنوان
ابوالقاسم سعیدی
275%
9 خرداد 1393
قیمت فروش 3,000,000,000﷼
91,631 دلار آمریکا
آرت چارت | بدون عنوان از ابوالقاسم سعیدی
بدون عنوان
ابوالقاسم سعیدی
20%
14 تیر 1398
قیمت فروش 6,000,000,000﷼
45,627 دلار آمریکا
آرت چارت | بدون عنوان از احمد اسفندیاری
بدون عنوان
احمد اسفندیاری
71.429%
7 خرداد 1392
قیمت فروش 300,000,000﷼
8,130 دلار آمریکا
آرت چارت | بدون عنوان از احمد اسفندیاری
بدون عنوان
احمد اسفندیاری
20%
8 تیر 1397
قیمت فروش 400,000,000﷼
4,706 دلار آمریکا
آرت چارت | بدون عنوان از احمد اسفندیاری
بدون عنوان
احمد اسفندیاری
25%
16 تیر 1396
قیمت فروش 1,000,000,000﷼
26,399 دلار آمریکا
آرت چارت | بدون عنوان از احمد اسفندیاری
بدون عنوان
احمد اسفندیاری
25%
16 تیر 1396
قیمت فروش 750,000,000﷼
19,799 دلار آمریکا

حراج ها (20)


Contemporary Art Day Auction
نیویورک
21 آبان 1393
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها $68,750
Art Moderne et Contemporain Iranien et Arabe
02 آبان 1388
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
12 فروخته شده
در بازه برآوردها
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
20
فروخته نشده
مجموع فروش ها €403,870
602,791 دلار آمریکا
چهارمین دوره حراج تهران
تهران
08 خرداد 1394
79 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
41 فروخته شده
در بازه برآوردها
4 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها 205,900,000,000﷼
6,183,183 دلار آمریکا
ششمین دوره حراج تهران
تهران
03 دی 1395
68 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
35 فروخته شده
در بازه برآوردها
14 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها 119,040,000,000﷼
2,968,579 دلار آمریکا
یازدهمین دوره حراج تهران
تهران
14 تیر 1398
12 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
62 فروخته شده
در بازه برآوردها
5
فروخته نشده
مجموع فروش ها 422,040,000,000﷼
3,209,430 دلار آمریکا
پنجمین دوره حراج تهران
تهران
07 خرداد 1395
46 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
31 فروخته شده
در بازه برآوردها
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها 253,620,000,000﷼
7,300,518 دلار آمریکا
نهمین دوره حراج تهران
تهران
08 تیر 1397
29 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
43 فروخته شده
در بازه برآوردها
4 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
3
فروخته نشده
مجموع فروش ها 313,880,000,000﷼
3,692,706 دلار آمریکا
هفتمین دوره حراج تهران
تهران
16 تیر 1396
19 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
43 فروخته شده
در بازه برآوردها
9 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها 260,630,000,000﷼
6,880,412 دلار آمریکا
سومین دوره حراج تهران
تهران
09 خرداد 1393
85 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
5 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها 132,570,000,000﷼
4,049,175 دلار آمریکا
دومین دوره حراج تهران
تهران
07 خرداد 1392
68 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
13 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها 65,450,000,000﷼
1,773,713 دلار آمریکا
دهمین دوره حراج تهران
تهران
21 دی 1397
66 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
45 فروخته شده
در بازه برآوردها
3 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها 344,030,000,000﷼
2,991,565 دلار آمریکا
اولین دوره حراج تهران
تهران
02 خرداد 1391
29 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
36 فروخته شده
در بازه برآوردها
8 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها 21,500,000,000﷼
665,635 دلار آمریکا
هشتمین دوره حراج تهران
تهران
22 دی 1396
47 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
68 فروخته شده
در بازه برآوردها
4 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها 144,920,000,000﷼
3,278,733 دلار آمریکا
دوازدهمین دوره حراج تهران
تهران
27 دی 1398
53 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
62 فروخته شده
در بازه برآوردها
3 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها 323,770,000,000﷼
2,385,925 دلار آمریکا
یک قرن هنر عراق قسمت دوم و هنر مدرن و معاصر خاورمیانه
لندن
15 مهر 1394
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
6 فروخته شده
در بازه برآوردها
4
فروخته نشده
مجموع فروش ها £373,000
573,846 دلار آمریکا
Alchemy: Objects of Desire
لندن
02 اردیبهشت 1395
28 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
20 فروخته شده
در بازه برآوردها
13
فروخته نشده
مجموع فروش ها £1,041,300
1,487,571 دلار آمریکا
هنر اسلامی و هندی
لندن
15 مهر 1393
13 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
7 فروخته شده
در بازه برآوردها
3 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
18
فروخته نشده
مجموع فروش ها £630,450
1,016,855 دلار آمریکا
هنر اسلامی و هندی
لندن
19 فروردین 1393
13 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
17 فروخته شده
در بازه برآوردها
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
23
فروخته نشده
مجموع فروش ها £766,850
1,278,083 دلار آمریکا
Tableaux Orientalistes et Art Moderne Arabe et Iranien
پاریس
26 خرداد 1388
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
3 فروخته شده
در بازه برآوردها
7
فروخته نشده
مجموع فروش ها €64,810
90,014 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه
پاریس
15 آذر 1396
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
8
فروخته نشده
مجموع فروش ها €43,750
51,471 دلار آمریکا

نمایشگاه ها (20)


سیزده منظره
تهران
14 دی 1397 - 24 دی 1397
تن ها 2
تهران
21 آذر 1399 - 30 آذر 1399
پری هانی
تهران
3 بهمن 1399 - 12 بهمن 1399
تکه هام
تهران
19 دی 1399 - 1 بهمن 1399
لاشه‌ای بی‌هویت در این حوالی
تهران
5 دی 1399 - 17 دی 1399
اَرمون
تهران
21 آذر 1399 - 3 دی 1399
طبیعت بی‌جان
تهران
26 دی 1399 - 7 بهمن 1399
لا
تهران
5 دی 1399 - 22 دی 1399
مجسمه‌های بیژن نعمتی شریف
تهران
21 آذر 1399 - 7 بهمن 1399
بازی دوّار
تهران
23 آبان 1399 - 4 آذر 1399
کوانتوریوم: تا‌ب‌آوری در زمان کرونا
تهران
11 آذر 1399 - 11 دی 1399
دور-نزدیک
تهران
19 دی 1399 - 28 دی 1399
فاصله - نمایشگاه انفرادی
تهران
3 بهمن 1399 - 14 بهمن 1399
تُهی فعال
تهران
7 دی 1397 - 5 بهمن 1397
ناتور
تهران
3 بهمن 1399 - 1 اسفند 1399
ناسازه 3
تهران
23 آبان 1399 - 21 آذر 1399
مَفَر
26 دی 1399 - 14 بهمن 1399
گیومه
19 دی 1399 - 30 دی 1399
خَ لَ
تهران
3 بهمن 1399 - 24 بهمن 1399

مقالات (18)


اکوسیستم هنر خاورمیانه

9 اردیبهشت 1400