آدر

حراج های گذشته

هنر معاصر و پساجنگ
پاریس
09 مهر 1400
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها €704
818 دلار آمریکا
POST-WAR & CONTEMPORARY ART
پاریس
22 آذر 1398
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها €19,840
22,044 دلار آمریکا