کریستیز

حراج های گذشته

نخستین گشایش | هنر معاصر و پساجنگ آنلاین
18 تیر 1400
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0
حراج روز هنر معاصر و پساجنگ
لندن
11 تیر 1400
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها £56,250
77,458 دلار آمریکا
نخستین گشایش: هنر معاصر و پساجنگ آنلاین آنلاین
لندن
03 تیر 1400
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا
هنر معاصر و پساجنگ
13 خرداد 1400
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها €62,500
76,369 دلار آمریکا
هنر معاصر و پساجنگ آمستردام
آمستردام
23 اردیبهشت 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €8,125
11,413 دلار آمریکا
خوش‌نویسی: هنر بصورت نوشته
27 اسفند 1399
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها £16,250
22,569 دلار آمریکا
ما همه بیروت هستیم آنلاین
21 آبان 1399
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها £12,500
16,693 دلار آمریکا
ماهیت مواد آنلاین
21 آبان 1399
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها £70,000
88,630 دلار آمریکا
هنر خاورمیانه، مدرن و معاصر
لندن
21 آبان 1399
5 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
6 فروخته شده
در بازه برآوردها
13
فروخته نشده
مجموع فروش ها £610,625
803,454 دلار آمریکا
هنر جهان اسلام و هند شامل قالیچه و فرش
07 آبان 1399
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £16,250
21,115 دلار آمریکا