میلون و اسوسیز

حراج های گذشته

MIDDLE EAST MODERN & CONTEMPORARY ART 'NORTH AFRICA, MIDDLE EAST & INDIA
26 خرداد 1400
19 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
23 فروخته شده
در بازه برآوردها
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
61
فروخته نشده
مجموع فروش ها €448,935
547,148 دلار آمریکا
POST WAR & CONTEMPORARY ART
12 آذر 1399
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
4
فروخته نشده
مجموع فروش ها €40,300
48,554 دلار آمریکا