حراج کارخانه طراحی، فروش به نفع هنرمندان نوظهور


گزارش حراج

 
موجود نیست
 
عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €1,300
1,536 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €1,500
1,772 دلار آمریکا
مجموع فروش €0
0 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €0
0 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 0
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

Arts du XXe siècle - Contemporain & Design
پاریس
14 تیر 1398
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
Arts du XXe siècle - Contemporain & Design
پاریس
06 اردیبهشت 1398
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
هنر پساجنگ، نقاشی معاصر، دیزاین
06 تیر 1399
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €2,900
3,249 دلار آمریکا