کدام حراج‌ها فروش موفق‌تری داشته‌اند؟

آنچه در این نمودار مشاهده می‌شود مجموعه فروش حراج‌ها است که در کنار مجموع میانگین قیمت‌های پایه حراج و انتظار کارشناسان نمایش داده می‌شود. در اینجا هرچقدر مجموع فروش از مجموع میانگین قیمت‌های پایه عدد بزرگتری باشد نشانگر عملکرد موفق‌تر حراج خواهد بود.

نمایش