جینگ آرت 2022


پکن، چین | پکن 100044 | ناحیه‌ی شیچنگ | خیابان شیژی مِنوای | شماره‌ی 135
9 تیر - 8 مرداد 1401
چهارمین دوره‌ی برگزاری‌ جینگ‌آرت در مرکز نمایشگاه‌های پکن برگزار می‌شود. 57 گالری از سراسر جهان در این رویداد حضور دارند.
جینگ‌آرت با تمرکز بر هنر و طراحی مدرن و معاصر، بستری را برای گالری‌ها و هنرمندان فراهم می‌کند تا آثار هنری از دوره‌ها و سبک‌های مختلفی را ارائه کنند.