پاریس اینترنشنال 2022


پاریس
27 مهر - 1 آبان 1401
ما مشتاقانه منتظر دیدار شما در ماه اکتبر هستیم، برای هشتمین نسخه ما، که از 19 تا 23 اکتبر 2022 برگزار می شود. پیش نمایش حرفه ای در 18 اکتبر انجام خواهد شد.