آرت روتردام 2022


روتردام
29 اردیبهشت - 1 خرداد 1401
بیست و سومین دوره‌ی آرت روتردام که به دلیل تمرکز بر هنرهای نوظهور مشهور است -به سان دوره‌های گذشته- در ون نل فابریک در روتردام برگزار می‌شود. پس از یک سال تعطیلی، این رویداد به زمان معمول خود در اوایل فوریه بازگشته و از پنجشنبه 10 تا یکشنبه 13 فوریه پذیرای هنردوستان است.