حراج هنر معاصر 1


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €28,000
31,818 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €0
0 دلار آمریکا
مجموع فروش €54,560
62,000 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €54,560
62,000 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر معاصر 1
13 آذر 1395
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
هنر معاصر
9 خرداد 1394
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
Zeitgenössische Kunst und Photographie
9 خرداد 1387
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها €2,500
3,906 دلار آمریکا