حراج Fine art


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £3,000
3,797 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £4,400
5,570 دلار آمریکا
مجموع فروش £400
506 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £400
506 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 3
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

Photo Opportunities
12 بهمن 1395
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا
Fine Photographs
29 مهر 1395
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا
The Photographs Sale - Session I
11 آذر 1389
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £500
781 دلار آمریکا