حراج طراحی و مدرن معاصر


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £600
765 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £1,000
1,275 دلار آمریکا
مجموع فروش £812
1,035 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £812
1,035 دلار آمریکا
هنرمندان 2
آثار هنری 2
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر مدرن و معاصر خاورمیانه و آفریقا
9 آذر 1401
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
3
فروخته نشده
مجموع فروش ها £2,500
3,012 دلار آمریکا
هنر معاصر و مدرن خاورمیانه و آفریقا
11 فروردین 1401
10 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
20 فروخته شده
در بازه برآوردها
6 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
32
فروخته نشده
مجموع فروش ها £92,014
121,103 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه و شمال آفریقا
7 آبان 1400
17 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
9 فروخته شده
در بازه برآوردها
3 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
17
فروخته نشده
مجموع فروش ها £104,762
144,799 دلار آمریکا