حراج تهران - چهاردهمین دوره- هنر معاصر ایران


  • تهران تهران
  • 21 مرداد 1400
گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد 317,300,000,000﷼
1,269,200 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 432,700,000,000﷼
1,730,800 دلار آمریکا
مجموع فروش 427,180,000,000﷼
1,708,720 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار 3,559,833,333﷼
14,239 دلار آمریکا
هنرمندان 119
آثار هنری 120
آثار هنری فروخته شده 120
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

تهران- شانزدهمین دوره- هنر معاصر ایران
تهران
10 تیر 1401
36 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
84 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها 781,000,000,000﷼
2,440,625 دلار آمریکا
تهران - پانزدهمین دوره- هنر مدرن ایران
تهران
24 دی 1400
32 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
48 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها 1,588,900,000,000﷼
6,355,600 دلار آمریکا
تهران - سیزدهمین دوره- هنر مدرن و معاصر ایران
تهران
26 دی 1399
42 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
67 فروخته شده
در بازه برآوردها
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها 879,420,000,000﷼
3,394,920 دلار آمریکا