حراج عکس‌ها: کمتر از هزار


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €500
603 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €800
965 دلار آمریکا
مجموع فروش €512
617 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €512
617 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

عکس‌ها
21 مهر 1401
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €35,372
34,678 دلار آمریکا
عکس‌ها: زیر هزار یورو
2 تیر 1401
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
عکس‌ها: کمتر از هزار یورو
24 آذر 1400
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها €1,088
1,224 دلار آمریکا