حراج هنرهای زیبای آمریکایی، اروپایی و اوکراینی


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $10,000
بیشینه برآورد $15,000
مجموع فروش $0
میانگین ارزش آثار $0
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 0
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر آمریکایی، اروپایی و اوکراینی
17 آذر 1402
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $9,250
هنر‌های زیبا آمریکا، اروپا و اوکراین
19 خرداد 1402
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0
هنرهای زیبا
21 مرداد 1401
مجموع فروش ها $0