حراج هنر قرن بیست و یکم


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $5,000
بیشینه برآورد $7,000
مجموع فروش $3,500
میانگین ارزش آثار $3,500
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر 20/21
لمبرتویل
5 مهر 1402
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $693
هنر آمریکایی و اروپایی
نیوجرسی
28 اردیبهشت 1402
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0
هنر بیست | بیست و یک
لمبرتویل
7 مهر 1401
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $2,340