حراج هنر معاصر شهری


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £6,500
8,508 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £8,800
11,518 دلار آمریکا
مجموع فروش £17,750
23,233 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £8,875
11,616 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 2
آثار هنری فروخته شده 2
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر معاصر و شهری
16 آذر 1400
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه شامل گنجینه‌های نیل
لندن
3 خرداد 1401
£1,742,500
2,293,367 دلار آمریکا
- £2,687,500
3,537,115 دلار آمریکا

برآورد فروش

اکنون جدید
لندن
8 اردیبهشت 1401
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £86,940
114,425 دلار آمریکا