حراج تهران - پانزدهمین دوره


  • تهران تهران
  • 24 دی 1400
گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد 1,192,900,000,000﷼
4,771,600 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 1,544,700,000,000﷼
6,178,800 دلار آمریکا
مجموع فروش 1,588,900,000,000﷼
6,355,600 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار 19,861,250,000﷼
79,445 دلار آمریکا
هنرمندان 60
آثار هنری 80
آثار هنری فروخته شده 80
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

تهران - چهاردهمین دوره
تهران
21 مرداد 1400
53 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
63 فروخته شده
در بازه برآوردها
4 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها 427,180,000,000﷼
1,708,720 دلار آمریکا
تهران - سیزدهمین دوره
تهران
26 دی 1399
42 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
67 فروخته شده
در بازه برآوردها
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها 879,420,000,000﷼
3,394,920 دلار آمریکا
تهران - دوازدهمین دوره
تهران
27 دی 1398
53 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
62 فروخته شده
در بازه برآوردها
3 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها 323,770,000,000﷼
2,385,925 دلار آمریکا