حراج تهران- شانزدهمین دوره- هنر معاصر ایران


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد 637,800,000,000﷼
1,993,125 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 859,800,000,000﷼
2,686,875 دلار آمریکا
مجموع فروش 781,000,000,000﷼
2,440,625 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار 6,508,333,333﷼
20,339 دلار آمریکا
هنرمندان 117
آثار هنری 120
آثار هنری فروخته شده 120
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

تهران - پانزدهمین دوره- هنر مدرن ایران
تهران
24 دی 1400
32 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
48 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها 1,588,900,000,000﷼
6,355,600 دلار آمریکا
تهران - چهاردهمین دوره- هنر معاصر ایران
تهران
21 مرداد 1400
53 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
63 فروخته شده
در بازه برآوردها
4 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها 427,180,000,000﷼
1,708,720 دلار آمریکا
تهران - سیزدهمین دوره- هنر مدرن و معاصر ایران
تهران
26 دی 1399
42 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
67 فروخته شده
در بازه برآوردها
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها 879,420,000,000﷼
3,394,920 دلار آمریکا