حراج هنر مدرن و معاصر دبی آنلاین


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $1,629,000
بیشینه برآورد $2,331,000
مجموع فروش $2,172,492
میانگین ارزش آثار $28,967
هنرمندان 70
آثار هنری 90
آثار هنری فروخته شده 75
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر مدرن و معاصر خاورمیانه آنلاین
26 اردیبهشت 1402
31 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
21 فروخته شده
در بازه برآوردها
4 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
6
فروخته نشده
مجموع فروش ها $2,277,702
هنر معاصر و مدرن خاورمیانه
3 فروردین 1398
10 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
4 فروخته شده
در بازه برآوردها
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
4
فروخته نشده
مجموع فروش ها $1,158,750
دبی: هنر معاصر و پساجنگ
2 فروردین 1397
10 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
5 فروخته شده
در بازه برآوردها
9
فروخته نشده
مجموع فروش ها $1,226,250