حراج هنر بیست | بیست و یک: نسخه‌ی شیکاگو


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $3,000
بیشینه برآورد $5,000
مجموع فروش $407
میانگین ارزش آثار $204
هنرمندان 1
آثار هنری 2
آثار هنری فروخته شده 2
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

Wright - شیکاگو - مهر 1396
شیکاگو
20 مهر 1396
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $5,000
هنر پساجنگ و معاصر
23 آذر 1401
$7,000 - $9,000

برآورد فروش

فروش 1058، هنر پساجنگ و معاصر
6 مهر 1401
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $28,125