حراج نقاشی‌های مدرن ومعاصر، بیستم


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €11,600
12,889 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €17,000
18,889 دلار آمریکا
مجموع فروش €5,200
5,778 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €1,733
1,926 دلار آمریکا
هنرمندان 3
آثار هنری 4
آثار هنری فروخته شده 3
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

نقاشی‌های مدرن و معاصر، نوزدهم
پاریس
17 آبان 1398
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €6,600
7,273 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه بخش دوم آنلاین
29 آذر 1401
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
5
فروخته نشده
مجموع فروش ها €2,960
2,786 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه بخش اول
28 آذر 1401
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
9 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
9
فروخته نشده
مجموع فروش ها €189,000
178,100 دلار آمریکا