حراج فروش روز پساجنگ و هنر معاصر


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $60,000
بیشینه برآورد $80,000
مجموع فروش $107,100
میانگین ارزش آثار $107,100
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

پساجنگ تا اکنون
نیویورک
19 اسفند 1401
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $112,140
خیال‌اندیشی: مجموعه‌ی پل جی. آلن بخش 2
نیویورک
19 آبان 1401
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $153,720
خرید اولی‌ها - هنر پساجنگ و معاصر آنلاین
نیویورک
17 تیر 1401
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $7,560