حراج با مجموعه‌داران برای مجموعه‌داران


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £1,900
2,235 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £2,700
3,176 دلار آمریکا
مجموع فروش £3,126
3,678 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £782
919 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 4
آثار هنری فروخته شده 4
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر معاصر و شهری
30 خرداد 1403
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها £33,625
42,774 دلار آمریکا
هنر معاصر و شهری
1 فروردین 1403
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £1,300
1,672 دلار آمریکا
توسط کلکسیونرها برای کلکسیونرها
2 اسفند 1402
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها £750
948 دلار آمریکا