حراج طراحی‌های معاصر و مدرن


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €400
526 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €600
789 دلار آمریکا
مجموع فروش €450
592 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €450
592 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

نقاشی مدرن و معاصر - مجسمه‌ها
7 اردیبهشت 1401
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
نقاشی مدرن و معاصر
6 فروردین 1397
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €17,000
21,163 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر از خاورمیانه و آسیا
پاریس
3 اسفند 1402
€15,300
16,478 دلار آمریکا
- €19,700
21,217 دلار آمریکا

برآورد فروش