حراج European Art & Old Masters


  • Freeman's فیلادلفیا
  • 5 بهمن 1394
گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $4,000
بیشینه برآورد $6,000
مجموع فروش $3,750
میانگین ارزش آثار $3,750
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر معاصر و مدرن
فیلادلفیا
21 اردیبهشت 1401
مجموع فروش ها $0
هنر معاصر و مدرن
فیلادلفیا
13 اردیبهشت 1394
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $2,900
کارهای هنری مدرن و معاصر
فیلادلفیا
11 آبان 1393
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0