حراج فروش 1058، هنر پساجنگ و معاصر


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $40,000
بیشینه برآورد $60,000
مجموع فروش $28,125
میانگین ارزش آثار $28,125
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر پساجنگ و معاصر
23 آذر 1401
$7,000 - $9,000

برآورد فروش

مجموعه‌ی پالم بیچ
23 تیر 1401
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $8,750
هنر معاصر و مدرن
25 اردیبهشت 1393
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0