حراج هنر معاصر 2


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €5,000
5,682 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €5,500
6,250 دلار آمریکا
مجموع فروش €0
0 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €0
0 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 0
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر معاصر 2
10 آذر 1401
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
هنر معاصر 1
10 آذر 1400
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €58,278
67,514 دلار آمریکا
Contemporary Art II
6 آذر 1399
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا