حراج نخستین گشایش: هنر معاصر و پساجنگ آنلاین آنلاین


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £113,000
157,010 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £159,000
220,925 دلار آمریکا
مجموع فروش £96,100
133,528 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £12,013
16,691 دلار آمریکا
هنرمندان 9
آثار هنری 10
آثار هنری فروخته شده 8
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر مدرن و معاصر خاورمیانه
لندن
18 آبان 1402
7 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
3 فروخته شده
در بازه برآوردها
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £417,690
510,293 دلار آمریکا
هنر پساجنگ و معاصر - فروش روز
لندن
22 مهر 1402
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها £31,500
38,196 دلار آمریکا
نخستین گشایش: هنر پساجنگ و معاصر آنلاین
لندن
11 مهر 1402
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها £2,772
3,348 دلار آمریکا