حراج هنر شهری و معاصر


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £2,300
2,614 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £3,600
4,091 دلار آمریکا
مجموع فروش £6,688
7,600 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £1,672
1,900 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 4
آثار هنری فروخته شده 4
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر شهری و معاصر
23 شهریور 1402
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا
هنر شهری و معاصر
17 خرداد 1402
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا
با مجموعه‌داران برای مجموعه‌داران
10 شهریور 1401
3 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £3,126
3,678 دلار آمریکا