حراج توسط کلکسیونرها برای کلکسیونرها


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £0
0 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £0
0 دلار آمریکا
مجموع فروش £750
948 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £750
948 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر شهری و معاصر
16 آذر 1402
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها £1,000
1,259 دلار آمریکا
هنر شهری و معاصر
23 شهریور 1402
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا
حراج توسط کلکسیونرها برای کلکسیونرها
21 تیر 1402
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £1,438
1,888 دلار آمریکا