حراج آمریکا برای کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد: حراج خیریه‌ی هنر و تاب‌آوری 2021


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $5,000
بیشینه برآورد $7,000
مجموع فروش $20,160
میانگین ارزش آثار $20,160
هنرمندان 6
آثار هنری 6
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

دیو دونه: حراج بنفیت 2023
نیویورک
18 اردیبهشت 1402
مجموع فروش ها $0
هنر پساجنگ و معاصر
نیویورک
7 مهر 1401
مجموع فروش ها $0
در حمایت از صلیب سرخ لبنان - هنرمندان برای لبنان
نیویورک
27 شهریور 1399
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0