بلومکویست

مقایسه
نروژ، فورنبو 1364، رولفسبوک‌واین 4 ای.اف.