کریستیز

لندن | بریتانیا
مقایسه
حراج های پیش رو

مجموعه‌ی سِر التون جان: عشق، هوس و فداکاری آنلاین
نیویورک
9 اسفند 1402
$30,000 - $50,000

برآورد فروش

مجموعه‌ی سِر التون جان: فروش روز
نیویورک
4 اسفند 1402
$20,000 - $30,000

برآورد فروش

حراج های گذشته

فروش روز هنر معاصر و پساجنگ
نیویورک
19 آبان 1402
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $37,800
عکس‌ها و مجموعه‌ی درخشان لوتار شرمر آنلاین
18 آبان 1402
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €8,820
9,408 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه
لندن
18 آبان 1402
7 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
3 فروخته شده
در بازه برآوردها
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £417,690
510,293 دلار آمریکا
هنر پساجنگ و معاصر - فروش روز
لندن
22 مهر 1402
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها £31,500
38,196 دلار آمریکا
نخستین گشایش: هنر پساجنگ و معاصر آنلاین
لندن
11 مهر 1402
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها £2,772
3,348 دلار آمریکا
پساجنگ تا امروز
نیویورک
6 مهر 1402
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $302,400
دهمین سالگرد حراج شانگهای: فروش عصرگاهی هنر قرن 20/21
شانگهای
1 مهر 1402
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها ¥1,512,000
207,208 دلار آمریکا
نسخه‌ی معاصر آنلاین
لندن
21 شهریور 1402
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها £1,386
1,729 دلار آمریکا
نخستین گشایش ، هنر پساجنگ و معاصر آنلاین
نیویورک
16 تیر 1402
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $47,880
روزانه هنر پساجنگ و معاصر
لندن
8 تیر 1402
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £161,280
204,930 دلار آمریکا