دروت استیمیشن

پاریس | فرانسه
مقایسه
حراج های گذشته

هنر معاصر، هنر خیابانی و دیزاین
5 اردیبهشت 1401
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €4,450
4,768 دلار آمریکا
کارخانه طراحی، فروش به نفع هنرمندان نوظهور
20 شهریور 1400
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
هنر پساجنگ، نقاشی معاصر، دیزاین
6 تیر 1399
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €2,900
3,249 دلار آمریکا
Arts du XXe siècle - Contemporain & Design
14 تیر 1398
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
Arts du XXe siècle - Contemporain & Design
6 اردیبهشت 1398
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
هنر و دیزاین قرن بیستم
9 تیر 1395
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها €2,800
3,109 دلار آمریکا