امکان

تهران | ایران
در مدتی که گذشت کمتر نمایشگاهی در امکان برگزار شد که صرفا به خودی‌خود و به شکل مجزا مدنظر باشد. تلاش کردیم در انتخاب مجموعه‌ها رگه‌های مشترکی را پیدا کنیم که به نظرمی‌رسید در فضای هنر ایران مهجور مانده یا به صورت فردی و پراکنده به رسمیت شناخته شده است. این حرکت ادعای جامع‌بودن ندارد و هزار‌و‌یک تصادف در شکل‌گیری آن نقش داشته است، بااین‌حال می‌توان از بازخوردهای مثبت و منفی در این مدت نتیجه گرفت که تا حدی موفق شديم به نگاهی خاص برسیم و آن‌را علی‌رغم کاستی‌هایش به اشتراک بگذاریم. امکان در ادامه فعالیت خود قصد دارد همین نگاه دنباله‌دار را پی‌بگیرد و البته تا حد توان آن را بسط دهد. همچنین بنا‌داریم در کنار فضای نمایش، فعالیت‌های خود را در زمینه انتشار کتاب و برگزاری كارگاه دنبال کنیم و پروژه‌ى «سدا» هم که تمرکزش بر اجرا و چيدمان‌هاى تجربى صدا و برگزاری کارگاه است همچنان دنبال خواهد‌شد. در نهایت، هدف کلی امکان تقویت فضایی اشتراکی است که فقط با مشارکت هنرمندان و مخاطباني جدی و منتقد شكل می‌گيرد.


در راستای مصرف کاغذ کمتر، اطلاع رسانی (دعوتنامه، بروشور و غیره) به صورت الکترونیک انجام می‌شود.
نمایشگاه های گذشته

تلاشی
تهران
14 اردیبهشت - 28 اردیبهشت 1403
نمایش گروهی شماره 13
تهران
نمایشگاه گروهی
11 اسفند - 25 اسفند 1402