Hampel Kunstauktionen

مقایسه
حراج های گذشته

Hampel Kunstauktionen - آذر 1397
16 آذر 1397
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
Hampel Kunstauktionen - مونیخ - فروردین 1395
20 فروردین 1395
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
Hampel Kunstauktionen - مونیخ - فروردین 1393
8 فروردین 1393
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها €900
1,233 دلار آمریکا
Hampel Kunstauktionen - مونیخ - آذر 1392
21 آذر 1392
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
Moderne Kunst
22 فروردین 1392
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €4,000
5,263 دلار آمریکا
Moderne Kunst
16 آذر 1391
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
Photographie
2 تیر 1386
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €8,500
11,486 دلار آمریکا