لیون اند ترنبول

ادینبرو | اسکاتلند
مقایسه
حراج های گذشته

هنر از سال 1890 تا اکنون
7 اردیبهشت 1402
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £800
993 دلار آمریکا
Contemporary & Post-War Art inc The Ski Sale
25 دی 1398
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £1,250
1,623 دلار آمریکا
Modern & Contemporary Art
16 آبان 1389
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا
Contemporary Paintings & Prints
7 شهریور 1386
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £3,000
6,000 دلار آمریکا