سلوا زیدان

ابوظبی | امارات متحده عربی
ابوظبی، برج کپتال گیت، طبقه اول