Skinner

مقایسه
حراج های گذشته

آثار هنری آمریکایی و اروپایی
نیویورک
5 مهر 1396
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $20,910
نقاشی‌ها و مجسمه‌های زیبا
بوستون
8 بهمن 1395
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0