وادی فینان

امان | اردن
امان، خ محمد الشبیبی، ساختمان شماره 5G