اکس هما

تهران | ایران
نمایشگاه های گذشته

طهران، ارتفاع عاطفی
تهران
نمایشگاه گروهی
17 آذر - 5 دی 1402
گذار از مدرنیسم
تهران
نمایشگاه گروهی
10 شهریور - 19 شهریور 1402
ساخت بهشت
تهران
نمایشگاه گروهی
19 خرداد - 20 تیر 1402
درباره‌ی گلستانه
تهران
31 تیر - 31 مرداد 1401