حراج حراج روز هنر معاصر و پساجنگ


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £47,000
64,720 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £70,000
96,392 دلار آمریکا
مجموع فروش £56,250
77,458 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £28,125
38,729 دلار آمریکا
هنرمندان 2
آثار هنری 2
آثار هنری فروخته شده 2
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

نخستین گشایش: هنر معاصر و پساجنگ آنلاین آنلاین
لندن
13 مهر 1400
£10,500
14,305 دلار آمریکا
- £15,500
21,117 دلار آمریکا

برآورد فروش

نخستین گشایش: هنر معاصر و پساجنگ آنلاین آنلاین
لندن
03 تیر 1400
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا
هنر خاورمیانه، مدرن و معاصر
لندن
21 آبان 1399
5 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
6 فروخته شده
در بازه برآوردها
13
فروخته نشده
مجموع فروش ها £610,625
803,454 دلار آمریکا