مجموع تعداد و ارزش آثار در بازه‌های قیمت

این نمودار رابطه تعداد و ارزش آثار فروخته‌شده یک هنرمند را نشان می‌دهد. این نمودار برای درک حدودی دامنه قیمت‌های تثبیت‌شده هنرمندان می‌تواند به کار رود. به‌عنوان مثال اگر هنرمندی کمتر از 20% آثارش در بازه قیمتی x به فروش رفته باشد و 80% درصد دیگر در بازه y به فروش رسیده باشد، نشان می‌دهد بازار هنرمند و آثار او به ارزش y نزدیکتر است.