عملکرد آثار فروخته شده در برابر برآوردها 

هدف این نمودار نمایش تغییرات میزان تقاضا برای آثار یک هنرمند است. در اینجا در میابیم چه میزان از آثار یک هنرمند بیش از انتظار کارشناسان حراج به فروش رسیده است. به عنوان مثال افزایش فروش آثار بیش از قیمت های پایه نشان گر رقابت بیشتر میان خریداران آن هنرمند خواهد بود.